Algemene voorwaarden 

Artikel 1 - Identificatie van de verkoper

De website en webshop www.felixeurope.com worden beheerd door Felix Europe.

Felix Europe
Koningslosteenweg 34
1800 Vilvoorde

Ondernemingsnummer: 0556804744
E-mail: info@felixeurope.com
Website: www.felixeurope.com

 

Artikel 2 - Definities

Overeenkomst: De tussen Onderneming en Klant gesloten overeenkomst op afstand voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website. Op het Aanbod zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Producten: Alle artikelen die beschikbaar zijn voor aankoop op de Website.

Website: De website van www.felixeurope.com.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Felix Europe en op alle Overeenkomsten tussen Felix Europe en de Klant.

3.2. Wanneer u een bestelling plaatst op de Website, erkent u uitdrukkelijk, zonder voorbehoud, onze Algemene Verkoopvoorwaarden, die steeds beschikbaar zijn op de Website, te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

3.3. Indien naast deze Algemene Voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden gelden, is het bovenstaande ook op die bijzondere voorwaarden van toepassing. Indien onze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met die bijzondere voorwaarden, kunt u, de Klant, zich steeds beroepen op de voor u meest gunstige tekst.

 

Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Indien een Aanbieding beperkt is in de tijd of onder voorwaarden beschikbaar wordt gesteld, wordt dit uitdrukkelijk in de Aanbieding vermeld.

4.2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Felix Europe gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, diensten en/of digitale content.

4.3. Elk Aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Klant duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - Sluiting en duur van de overeenkomst.

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant het Aanbod en de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijven van kracht totdat aan alle verplichtingen is voldaan.

 

Artikel 6 - Prijzen

6.1. De prijzen van de Producten zijn de prijzen die op de Website worden vermeld op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en accijnzen tegen het geldende tarief in het land van vestiging van de Klant.

6.2. De leveringskosten worden aan de Klant meegedeeld voordat hij overgaat tot de bestelling. Door de bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat deze kosten volledig voor zijn rekening zijn.

Voor klanten (particulieren) met een leveringsadres in Belgi√ę die een bestelling plaatsen vanaf 150,00 euro worden de leveringskosten kwijtgescholden. Voor bedrijven met een leveringsadres in Belgi√ę worden de leveringskosten kwijtgescholden voor bestellingen vanaf 50,00 euro.

Alleen de kosten van eventuele vervolgzendingen komen voor rekening van Felix Europe.

Indien de Klant verzoekt om een andere wijze van levering dan door Felix Europe wordt gehanteerd, zijn de eventuele meerkosten voor rekening van de Klant.

Prijzen en leveringskosten van Felix Europe Producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en een overeenkomst met formule-, druk- of rekenfouten kan nietig worden verklaard, in welk geval de door de Klant geleden schade zal worden vergoed.

6.3. De kosten voor verzendingen naar landen buiten Belgi√ę maar binnen de Europese Unie zijn als volgt:

6.4. Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 

Artikel 7 - Betaling en wijze van betaling

7.1. De Klant kan de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen:

 • Bancontact
 • Kredietkaart (Visa/Mastercard)
 • PayPal
 • KBC/CBC Betalingsknop
 • iDEAL

De Klant moet bij de bestelling betalen, tenzij anders bepaald.

Indien anders is bepaald, blijven de geleverde Producten eigendom van Felix Europe totdat het volledige verschuldigde bedrag is voldaan.

Indien de Klant per bankoverschrijving betaalt, begint Felix Europe met de verwerking van de bestelling vanaf het moment dat de volledige betaling is ontvangen. Indien Felix Europe geen volledige betaling heeft ontvangen binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling, heeft Felix Europe het recht de bestelling automatisch te annuleren.

Felix Europe behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren totdat volledige betaling is ontvangen.

 

Artikel 8 - Verzending en levering

Alle verzendingen gebeuren via bpost. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen doen wij ons uiterste best om uw pakket de volgende dag te verzenden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen door bpost.
Levertijd Belgi√ę: 1 tot 2 werkdagen
Levertijd buiten Belgi√ę: 2-5 werkdagen

Alle Producten worden geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven adres na bevestiging door Felix Europe.

Felix Europe verplicht zich de Producten te leveren binnen een in de orderbevestiging vermelde termijn en na volledige ontvangst van de betaling, tenzij bij het sluiten van de Overeenkomst tussen Felix Europe en de Klant een andere levertermijn is overeengekomen.

Indien de Producten niet binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst worden geleverd, heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en heeft hij daarbij tevens recht op terugbetaling.

Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het aantal en de goede staat van de Producten bij levering te controleren.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht en terugbetaling

De Klant heeft het recht de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen en zonder kosten te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt.

Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient hij Felix Europe daarvan binnen de herroepingstermijn op de hoogte te stellen door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze. Het modelformulier kunt u sturen naar:

Felix Europe
Koningslosteenweg 34
1800 Vilvoorde

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

 

Artikel 10 - Gevolgen van de intrekking

Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant van Felix Europe alle betalingen die betrekking hebben op de herroepen bestelling en tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Felix Europe aangeboden goedkoopste standaardlevering) uiterlijk 14 dagen nadat Felix Europe op de hoogte is gesteld van het besluit de overeenkomst te herroepen, terug. Felix Europe zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; hiervoor worden geen (extra) kosten in rekening gebracht.

Felix Europe kan wachten met terugbetaling van de Producten totdat Felix Europe de Producten heeft terugontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat de Producten zijn teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Felix Europe raadt u aan de Producten zoveel mogelijk in de originele verpakking te laten en deze vergezeld van de factuur en het herroepingsformulier aan Felix Europe te retourneren. Dit dient te geschieden binnen 14 dagen na de dag waarop u de beslissing tot herroeping aan Felix Europe heeft medegedeeld.

De directe kosten voor het terugzenden van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten als gevolg van het gebruik van de Producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Producten vast te stellen. Een abnormale waardevermindering kan leiden tot een schadeclaim van Felix Europe.

De Klant verliest zijn herroepingsrecht zodra de Klant de verpakking van de Levensmiddelen opent of gebruikt/verbruikt. Felix Europe adviseert de Klant dan ook de verpakkingen met de Producten niet te openen en zorgvuldig met deze verpakkingen om te gaan.

 

Artikel 11 - Klachtenprocedure

Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk bij de levering van de Producten op de afleveringsbon, de afleveringsbon of de vrachtbrief worden vermeld.

Indien de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met Felix Europe via het volgende e-mailadres/telefoonnummer: info@FelixEurope.com

De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie beschikbaar gestelde platform voor onlinegeschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

Voor Belgi√ę is dit het European Customer Center, gevestigd te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712.

 

Artikel 12 - Overdracht en onderaanneming.

Felix Europe is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bijvoorbeeld voor de levering van het Product), maar dit laat de rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden onverlet.

 

Artikel 13 - Gebruik van persoonsgegevens.

Felix Europe zal de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy op de Website.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid.

De foto's en teksten van de Producten op de Website ter beschrijving van de Producten binden Felix Europe niet en dienen slechts ter informatie van de Klant. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aanvaardt Felix Europe geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de foto's of teksten op de Website.

 

Artikel 15 - Overmacht.

In geval van overmacht (bijvoorbeeld oorlog, staking, logistieke problemen van derden, lock-down, energiestoringen, overheidsmaatregelen, brand etc.) is Felix Europe niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. De verplichtingen van Felix Europe worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van het land waar Felix Europe is gevestigd van toepassing. Dit betekent dat overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en eventuele geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Belgisch recht.

 

Artikel 17 - Diversen

Felix Europe kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen door publicatie van een nieuwe, gedateerde versie op de Website. Op de Overeenkomst tussen de Klant en Felix Europe zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die gelden op het moment van bestelling van de Producten.

Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die het toepasselijke recht of deze Algemene Voorwaarden aan de Klant toekennen, is onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot de waarde van de bestelde Producten.

De ongeldigheid van een bepaling of een deel van een bepaling van de Overeenkomst heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepaling(en).

 

0
  0
  Uw mandje
  Je winkelwagentje is leegTerug naar Shop